افزایش اعتماد به نفس

روانشناسی

 مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار ميدهند.
* هنگام صحبت كردن در چشمان فرد مقابل خود هنگام نگاه نميكنند. با سر پايين و قدمهاي آهسته قدم بر ميدارند.
* در پذيرش تعريف و تمجيدها و تعارفاتي كه به آنان ميشود مشكل دارند (تصور ميكنند سزاوار آنها نبوده و يا ديگران در صدد تمسخر آنها ميباشند).
* معمولا احساس ميكنند قرباني رفتار ديگران هستند.
* احساس تنهايي ميكنند حتي زماني كه در يك جمع قرار دارند.
* در درون خود احساس خلاء و پوچي ميكنند.
* احساس ميكنند با ديگران تفاوت دارند.
* احساس افسردگي، گناه و شرمساري دارند.

نسبت به تواناييهاي خود براي رسيدن به موفقيت ترديد دارند. عدم خودباوري.
* از موقعيتهاي نو و جديد مي هراسند
.
* از شكست وموفقيت مي هراسند
.
* مرتبا سعي در راضي نگاهداشتن دیگران هستندودوست دارند جلب توجه کنندو معمولا حرف ز دن آنها پور شور و بلند
است(اصولا برای جلب توجه ).
* دچار هراس اجتماعي ميباشند.زود دوست پیدا می کنند ولی در رابطه با آنها بسیار خود خواه بی تو جه ویا وابسته اندو رابطه یشان شکننده و به دلیل عدم رعایت اصول رفتاری مر سوم. دیگران را دچار خشم می سازنند..
* قادر به مديريت زمان خود نميباشند
.
* عادت به پشت گوش انداختن كارها دارند
.
* در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنشهاي ديگران (خواه واقعي، خواه واهي) بسيار آسيب پذير ميباشند
.
* از ابراز عقايد و احساسات خود خودداري ميكنند زيرا از

تلقین پذیر وساده لوح هستند و به آسانی تحت تا ثیرپیشنهادات واوامر دیگران قرارمی گیرند و ساده لو حانه با آنها هم عقیده می شوند و قضاوتهای آنها سریع تغییر می پذیرد.

چگونگي واكنش ديگران هراس دارند از
* خود را درگيرميكنند
مواد مخدر و يا روابط مخرب .
* از تعيين يك هدف مشخص و پيروي از آن عاجز ميباشند
.
* قادر به بيان خواسته ها و نيازهاي خويش نمي باشند
.
* معمولا عصباني و پرخاش گر مي باشند.ورفتارشان غیر قابل پیش بینی است.
* ارزيابي غير واقعي از خود دارند
.
* تحمل عيب و كاستي را نداشته و كمالگرا ميباشند
.
*
احساس خوب آنها وابسته به عوامل خارجي اعم از وقايع روزانه و يا نوع رفتار ديگران با آنها دارد

تنوع طلب هستند

وابستگي هيجاني دارند: براي دستيابي به يك احساس خوشايند به دنياي خارج خود وابسته ميباشند. مانند:
وابستگي به مواد: مانند غذا، داروها،
الكل مواد مخدر به منظور پر كردن خلاء دروني خود و تسكين دردهايشان.
وابستگي به رفتارها: مانند خرج كردن پول(در حد افراطی)، قمار بازي و تماشاي تلويزيون. به منظور پر كردن خلاء دروني و تسكين دردهايشان.

وابستگي به مال: براي تعيين ميزان ارزش و شايستگي خود به پول و مال(جاه طلب) وابسته هستند
وابستگي
عاطفي : براي داشتن حس ارزشمندي، شايستگي و امنيت به توجه، پذيرش و تائيد فرد ديگري (معشوق خود) وابسته ميباشند.
.
سكس : براي پر كردن خلاء دروني به سكس پناه ميبرند.,ولی از آن لذت کامل را نمی برنند


ا************(((اعتماد بنفس واقعي)))***********ا

 

اعتماد بنفس حقيقي يك حس دروني مي باشد بدون وابستگي به جهان خارج، رويدادها، موفقيتها، شكستها و افراد ديگر. اما عزت نفس و اعتماد بنفس واقعي بسيار نادر و ناياب مي باشد زيرا اغلب اعتماد بنفسها كاذب و نقابي براي پنهان سازي اعتماد بنفس پايين ميباشد. اعتماد بنفسهاي غير واقعي را ميتوان در موارد زير يافت:*اعتماد بنفسهاي كاذب: اينگونه اعتماد بنفسها وابسته و زود گذر ميباشند.مانند اعتماد بنفسهايي كه به جهت ثروت،شهرت،محبوبيت،به تن داشتن لباسهاي فاخر،قدرت و زيبايي ظاهر در افراد نمود مي يابند كه همگي كاذب بوده و ارتباطي به ماهيت واقعي فرد ندارند.
* گستاخي: معمولا مردم افراد پر رو و گستاخ را با افراد با اعتماد بنفس بالا اشتباه ميگيرند.اما پررويي نيز يك نوع نقاب براي استتار بي كفايتي و اعتماد بنفس پايين ميباشد.
*
متظاهرها: اينگونه افراد خود را با اعتماد بنفس، شاد،سرزنده پر تحرک/نمایشی/هیجانی موفق و شكست ناپذير/به

ظاهر آدمهایی خونگرم ولی در واقع کم عاطفه و بی احساس هستندو خود را بسیارجدی و خود خواه نشان ميدهند. اما از درون احساس پوچي و خلاء كرده و از شكست بسيار هراسانند

+نوشته شده در 2009/7/10ساعت11:6 AMتوسط H16 | |